سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی نیکبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،
روزبه مردان – کارشناس ارشد شناسایی و مدیریت علفهای هرز

چکیده:

برنج به عنوان یک غله، مهمترین پایه غذایی بخش عمدهای از جمعیت جهان را تشکیل میدهد. در ایران برنج در ۱۶ استان کشور کشت میشود و یکی از مشکلات کشت برنج در برخی مناطق، شوری خاک و عدم امکان کشت آن در برخی نواحی دارای خاک شور میباشد. به منظور بررسی تحمل به شوری چهار رقم برنج (هاشمی، صدری، دم زرد و گرده) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی بهصورت فاکتوریل با سه تکرار در آزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. تیمارهای شوری شامل ۳ سطح (غلظت ۲۵ / ۰، ۵/ ۰ و ۱ مولار) بود. از آب مقطر به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری میزان جوانهزنی، طول ریشهچه و طول ساقهچه در تمامی ارقام کاهش یافت، به طوری که بالاترین غلظت شوری مانع از جوانهزنی تمامی ارقام مورد بررسی گردید. مقاومترین رقم، رقم صدری و حساسترین رقم، رقم گرده برنج بود به طوری که غلظت ۰/ ۵ مولار شوری مانع از جوانهزنی رقم گرده شد