سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هما محمودزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی

چکیده:

افزایش نیاز به غذا سبب شده گیاهان در مناطقی کشت شوند که بطور طبیعی با آن سازش ندارند و این امر منجر به ایجاد تنش در آنها می شود. تنش شوری اثرات مضر بر گیاهان داشته و بخصوص در مورد گیاهان استراتژیکی نظیر کلزا بررسی اثرات آن و بردبار (Symbol) حائز اهمیت است. در این پژوهش اثر تنش شوری بر میزان کربوهیدرات، لیپیدوپروتئین بذر در ارقام حساس کلزا، هم چنین تغییرات الگوی الکتروفورزی پروتئین های بذر در این ارقام بررسی شد. جهت انجام آزمایشات (okapi) به شوری NaCl بذر ارقام فوق در شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی، در ۵ تیمار و ۴ تکرار کشت شدند. تیمار دهی، با محلولو بعد از تشکیل برگ های لپه ای انجام گرفت. دانه های به (ds/m) 12 دسی زیمنس بر متر ،۹ ،۶ ،۳ ،۰ (EC) با هدایت الکتریکی PAS دست آمده از گیاهان شاهد و تحت تیمار برای شناسائی تفاوت های ترکیبی مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. آزمایش (پریودیک اسید- شیف) روی عده ای از برشهای تهیه شده از دانه، فراوانی ذخایر گلوسیدی و پروتئینی در پارانشیم ذخیره ای dsm−دانه ها را در تیمارهای سنگین تر شوری (۱۱۲ ) نشان داد. مقدار کربوهیدراتهای بذر با روش فن ل- سولفوریک، مقدار لیپید انجام شد. جهت انجام (Lowry) و اندازه گیری پروتئین های محلول بذر با روش لوری Soxehleh بذرها با روش سوکسله ۱۲ % استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش درجه شوری / با ژل زیرین ۵ SDS- PAGE الکتروفورز پروتئین های بذر از روش میزان کربوهیدرات و پروتئین بذر در هر دو رقم افزایش یافت، در حالی که مقدار لیپید کاهش نشان داد. تغییرات کیفی در الگوی الکتروفورزی پروتئین های بذر مشاهده نشد ولی تغییراتی در غلظت برخی باندهای پروتئینی تحت تنش شوری مشاهده گردید. بطوری که افزایش غلظت پروتئین ها بخصوص در باندهایی با وزن ملکولی بین ۲۴ تا ۳۰ کیلودالتون مشاهده شد و این افزایش در بود. Symbol بیشتر از رقم okapi رق