سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهیلا دست برهان – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی –
سعید زهتاب سلماسی –

چکیده:

شوری خاک یا آب یکی از مهمترین تنشهای غیرزیستی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است و به شدت رشد و عملکرد گیاهان را محدود می سازد بنابراین شناسایی گیاهان متحمل به شوری برای کاشت دراین شرایط از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد شوید Anethum graveolens L به عنوان یک سبزی معطر و گیاه ادویه ای به طور گستردهدر صنایع غذایی و داروسازی مصرف می شود به منظور بررسی اثر تنش شوری صفر، ۴ و ۸ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر کلرید سدیم روی عملکرد و محتوای اسانس دانه ی شوید آزمایشی در سال ۸۹ درگلخانه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با چها رتکرار انجام شد اثر شوری روی عملکرد دانه درصد و عملکرد اسانس معنی دار نبود.