سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سارا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
فرشاد دشتی – استادیار گروه علوم باغبانی
منصور غلامی – دانشیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این پژوهش اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tareh group) مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با تیمار تنش شوری در ۵ سطح ۰ و ۷ و ۱۴ و ۲۵ و ۴۰ میلی مولار کلرید سدیم روی دو توده همدانی و شادگانی تره ایرانی به صورت هیدروپونیک اجرا گردید. تیمارهای شوری با اضافه شدن کلرید سدیم به محلول غذایی نصف غلظت هوگلند اعمال شد. با افزایش شدت تنش شوری، عملکرد کاهش یافت به گونه ای که کمترین عملکرد در تیمار ۴۰ میلی مولار مشاهده شد. توده شادگانی عملکرد بیشتری نسبت به توده همدانی داشت. میزان پرولین وکربوهیدرات های محلول با افزایش شدت تنش در هر دو توده افزایش یافت و میزان آنها در توده شادگانی بیش از توده همدانی بود. بیشترین شاخص روزنه ای در تیمار ۴۰ میلی مولار ودر توده شادگانی مشاهده شد.