سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
ندا نیک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
سعید زهتاب سلماسی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

ازمایشی در سال ۸۹ در گلخانه دانشگاه تبریز اجرا گردید تا اثر شوری S3,S2,S1,S0 به ترتیب شاهد ۴ ، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر روی عملکردو اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی رقم COS16 مورد تحقیق قرارگرفت آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار پیاده گردید با وجود اینکه اثر شوری روی وزن صددانه تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در بوته اثر معنی داری دارد با افزایش شوری میانگین وزن دانه بطور معنی داری کاهش یافت تعداد دانه در بوته تحت شوری شدید بسیار کمتر از سایر سطوح شوری بود اما بین سایر تیمارها اختلاف معنی داری وجوود نداشت با تشدید تنش شوری کاهش معنی داری در عملکر دانه مشاهده گردید