سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز
پریسا زعفرانی معطر –
افسانه چادردوزجدی –

چکیده:

آزمایشی در گلخانه دانشگاه تبریز اجرا شد تا اثر تنش شوری روی عملکرد و اجزای عملکرد اسفرزه (Plantago ovata مورد ارزیابی قرار گیرد تیمارهای شوری شامل ۴ ، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر کلرید سدیم همراه با شاهد بصورت بلوکهایکامل تصادفی در سه تکرار اعمال گردید. تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه بطور معن یداری تحت تایر شوری قرار گرفتند ولی اثر تنش شوری روی وزن هزاردانه معنی دار نبود با افزایش تنش شوری، تعداد دانه در بوته، و عملکرد دانه کاهش پیدا کردند. این کاهش ها در شوریهای ۸ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر مشهودتر بود.