سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره تجلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت
ماشااله حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
علیرضا باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش شوری برعملکرد اجزای عملکرد و میزان اسید آمینه پرولین ارقام پاییزه کلزا و شناسایی بهترین ارقام آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارسنجان بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت تیمارهای آزمایشی شامل پنج رقم کلزا اپرا، اکاپی، مادونا، طلاییه و کبری و پنج سطح شوری حاصل از کلرور سدیم شامل صفر شاهد ، ۳ و ۶و ۹و ۱۲ دسی زیمنس برمتر بودند نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد ساقه اصلی اجزای عملکرد ساقه اصلی عملکرد بوته مربوط به سط حشاهد بود افزایش شوری اثر منفی معنی داری برتمامی صفات اندازه گیری شده به جز پرولین داشت شوری باعث افزایش میزان پرولیک گردید رقم کبری از نظر تمامی صفات اندازه گیری شده بالاترین مقدار رانشان داد بنابرانی می توان رقم کبری را به عنوان رقم متحمل به شوری معرفی کرد و رقم های طلایه و مادونا را به عنوان رقم های حد وسط و اپرا و اکاپی به عنوان رقم های حساس به شوری معرفی می شوند.