مقاله اثر تنش شوری و مبدا بذر بر جوانه زنی بذر گیاه مرتعی قلم (.Fortuynia bungei Boiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوری و مبدا بذر بر جوانه زنی بذر گیاه مرتعی قلم (.Fortuynia bungei Boiss)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله جوانه زنی
مقاله قلم (.Fortuynia bungei Boiss)
مقاله مبدا بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجملیان مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: سودایی زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: راد محمدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل اصلی در جوانه زنی بذر ارتفاع مبدا جمع آوری بذر از سطح دریا است که به علت متفاوت بودن شرایط محیطی از جمله رطوبت، دما، شدت و کیفیت نور، طول روز و مواد شیمیایی موجود در خاک، موجب تفاوت در اندازه گیاه و یا تفاوت در میزان رویش آنها می شود. هدف از اجرای این آزمایش بررسی تاثیر مبدا بذر (ارتفاع از سطح دریا) و تنش شوری بر جوانه زنی بذر گیاه (Fortuynia bungei Boiss.) بود. به این منظور آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل ۱- مبدا جمع آوری بذر با دو سطح (سیاهکوه یزد، راور کرمان) ۲- تنش شوری با ۶ سطح (صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ میلی مولار کلرید سدیم) می باشد. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش میزان شوری درصد و سرعت جوانه زنی، بنیه بذر و طول ساقچه کاهش پیدا کرد (P<0.01). ولی روند کاهش این صفات در رویشگاه های مورد مطالعه متفاوت بود. همچنین درصد و سرعت جوانه زنی دو رویشگاه مورد مطالعه اختلاف بسیار معنی داری (P<0.01) داشتند. به طوری که بذر های جمع آوری شده از رویشگاه سیاهکوه بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را به خود اختصاص داد.