مقاله اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و شاخص های رشدی پنج رقم سویا (.Glycin max L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۴۰ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و شاخص های رشدی پنج رقم سویا (.Glycin max L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زنی
مقاله شوری
مقاله سویا
مقاله مورفولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرد گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرد امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: باقری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر شوری بر پارامترهای جوانه زنی و مورفولوژیکی ۵ رقم سویا (زان، سنچوری، L17، ویلیامز و هاک) به عنوان فاکتور اول و چهار سطح شوری (صفر، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ میلی مولار کلرید سدیم) به عنوان فاکتور دوم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه دانشکده کشاورزی شهرکرد ۱۳۸۵ به صورت تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در گیاهانی که تنها در معرض کلرید سدیم قرار داشتند، در مقایسه با گیاهان شاهد، با افزایش غلظت کلریدسدیم، پارامترهای جوانه زنی و رشدی کاهش یافت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و محور زیر لپه در رقم هاک و کمترین آن ها در رقم L17 مشاهده شد. بیشترین وزن تر و خشک ریشه چه در رقم زان و بیشترین وزن تر و خشک محور زیر لپه در ارقام ویلیامز و L17 مشاهده شد. بیشترین ارتفاع، تعداد گره و سطح برگ مربوط به رقم ویلیامز و L17 و کمترین مربوط به هاکبود. بیشترین و کمترین فاصله میان گره مربوط به ویلیامز و زان به ترتیب می باشد. بیشترین و کمترین شاخه جانبی در هر بوته مربوط به رقم سنچوری و L17 به ترتیب بود. در بین ارقام رقم زان بالاترین تعداد کل برگ و ارقام سنچوری و ویلیامز کمترین تعداد برگ را به خوا د ختصاص دادند. در کل رقم L17 در آزمایش گلخانه و رقم هاک در آزمایش جوانه زنی نسبت به دیگر ارقام تحمل به شوری بهتری نشان دادند.