مقاله اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر دو اکوتیپ علف باغ (Dactylis glomerata) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۰ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر دو اکوتیپ علف باغ (Dactylis glomerata)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله جوانه زنی
مقاله طول ریشه چه
مقاله طول ساقه چه
مقاله Dactylis glomerata

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان جلودار زینب
جناب آقای / سرکار خانم: روخ فیروز گلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف باغ (Dactylis glomerata) گونه مرتعی خوشخوراکی است که از جنبه های مختلفی مانند تولید علوفه و حفاظت خاک اهمیت زیادی دارد. با توجه به این که شوری یکی از تنش های غیر زنده بوده و سبب کاهش رشد و تولید گیاهان می شود، در این تحقیق اثر تنش شوری بر جوانه زنی دو اکوتیپ (کرج و بیجار) از گونهDactylis glomerata مطالعه شد. تحقیق حاضر در قالب یک طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل با پایه طرح کامل تصادفی در ۳ تکرار و ۵ سطح شوری (۴۰۰-۳۰۰-۲۰۰-۱۰۰-۰) میلی مولار کلرید سدیم انجام شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که از نظر جوانه زنی بین دو اکوتیپ اختلاف معنی داری وجود دارد ((P<0.001 بین سطوح مختلف شوری از نظر جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و سرعت جوانه زنی اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.001). با افزایش شوری درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه کاهش یافت. نسبت طول ریشه چه به ساقه چه (ضریب آلومتری) در اکوتیپ کرج و بیجار به ترتیب در شوری ۱۰۰ و شاهد حداکثر بوده است. به طور کلی بذر اکوتیپ کرج مقاومت به شوری بیش تری نسبت به بذر اکوتیپ بیجار از خود نشان داد.