سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی بشکنی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا سوهانی دریان – عضو هیئت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی و استفاده از یدید پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو رقم ریحانی آزمایشی مزرعه‌ای در روستای خیرآباد تربت جام در طرحی با قالب کرت های خرد شده بر پایه بلوک‌های کاملاً تصادفی به اجرا درآمد.تیمار آبیاری در کرت های اصلی در چهار سطح ۲ نوبت (۱۷۲۸ میلی‌متر خالص آبیاری برای ۲۱۶ متر مربع)و۳ نوبت(۷۱۲۸) و ۴ نوبت(۲۴۶۲۴)و آبیاری تکمیلی (۵۸۳۲۰)از نیاز آبی محاسبه شده دوره ۱۰ روزه آبیاری و تیمار یدید پتاسیم با مقادیر ۶،۴،۲ میلی گرم در لیتر در کرت های فرعی قرار داشت. نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد اثر تنش رطوبتی و شرایط فتوسنتزی بر تعداد کل گلچه در سنبله، شاخص برداشت سنبله و عملکرد دانه معنی دار بود. بین تیمارهای یدید پتاسیم تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد کل گلچه در سنبله، شاخص برداشت سنبله، ارتفاع گیاه، طول پدانکل، طول سنبله، اختلاف معنی داری وجود داشت.مقدار مصرف سطح ۴ در هزار یدید پتاسیم بهترین بازده را در تمام تیمار آبیاری سطح ۲۴۶۲۴ میلی متر در متر مربع نشان داد.