سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری صفاری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اثر تنش رطوبتی بر جوانه زنی و رشد سه رقم جو: کارون در کویرH1، زرجوH2 و والفجرH3 با استفاده از پلی اتیلن کلیکول(PEG) 6000 با ایجاد پتانسیل های اسمزی ۴- تا ۱۲- بار در دمای معمولی(حدود ۱۵ درجه سانتیگراد) بررسی شد. این تحقیق با بررسی دو عامل رقم در سه زیر سطح و شدت پتانسیل اسمزی در ۶ زیر سطح، در قالب طرح فاکتوریل در پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد اثر تنش رطوبتی بر کلیه شاخص های ارزیابی شده معنی دار بود. بیشترین میزان جونه زنی مربوط به جو والفجر(H3) بود و حساس ترین گونه به تنش، در مرحله جوانه زنی زر جو بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که طول ریشه چه و ضریب آلومتریک در زرجو تفاوت معنی داری با دو گونه دیگر دارد. چنین مطالعاتی به شناسایی گیاهان مقاوم به خشکی کمک می کند.