سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره بنی عباس شهری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند
غلامرضا زمانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری زهان – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

آفتابگردان Helianthus.annuus L.) مهم ترین گیاه روغنی در ایران است. هدفاز این مطالعه ارزیابی اثرات محلول پاشی سولفات روی بر برخی از صفات آفتابگردان در شرایط تنش خشکی بود. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند در سال ۱۳۸۹ با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار صورت گرفت. تیمار آبیاری با چهار سطحI1: آبیاری کامل، I2: قطع آبیاری در مرحله رویشی I3: قطع آبیاری در مرحله زایشی، I4: قطع آبیاری در مرحله رویشی و زایشی) به عنوان فاکتور اصلی و تیمار محلول پاشی سولفات روی با سه سطح zn1: بدون محلول پاشی zn2: محلول پاشی با غلظت ۰/۵ درصد، zn3: محلول پاشی با غلظت ۱ درصد) به عنوان فاکتور فرعی در داخل کرت ها قرار گرفتند. نتایج نشان داد صفات شاخصسطح برگ، شاخصکلروفیل، عملکرد دانه و درصد و عملکرد روغن تحت تاثیر تنشخشکی قرار گرفت. همچنین اثر محلول پاشی سولفات روی بر این صفاتمعنی دار بود.