سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه سادات طالبی کاسوایی – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت
علی محمد مدرس ثانوی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
فائزه دریایی – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

مطالعهای به منظور بررسی اثرات مختلف سطوح شوری وخشکی بر دو رقم آفتابگردان در قالب طرح فاکتوریل برپایه کاملا تصادفی در چهار تکرارانجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو رقم (بلیزار و ایروفلور) وچهارسطح شوری کلرید سدیم (صفر،، ۴ ، ۶، ۸ و چهارسطح خشکی ۰، ۴و۶و۸ بود. نتایج نشان داد که اثر تنش در تمام صفات مورد بررسی به جز نسبت طول ساقه چه به ریشه چه معنی دار بود. همچنین اثر متقابل رقم و تنش بر روی صفات جوانه زنی , وزن خشک ریشه چه و ساقه چه معنی دار بود. افزایش سطح شوری سبب بالا رفتن متوسط زمان جوانهزنی شد .این امر درمورد افزایش سطح خشکی نیز مشاهده شد.در تمام سطوح تنش صفات رشدی شامل:درصد جوانه زنی ,طول ووزن خشک ریشه چه وساقه چه کاهش یافت وروند نزولی در آنها مشاهده شد. افزایش سطح خشکی سبب کاهشمعنی دار نشاهای نرمال شد اما این روند در مورد افزایش سطح شوری مشاهده نشد.در بین ۲رقم بذری مورد آزمایش، ایروفلور دارای درصد جوانهزنی بالاتری ( ۷۶ %) در تمامی سطوح تنشبود. به طور کلی ایروفلور به شرایط تنشپاسخ های مطلوبتری نشان داد. با انجام این آزمایش در مراحل دیگر رشدی با اطمینان بیشتری می توان کشت این رقم را در مناطق تحت تنش توصیه کرد.