سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور فاضلی رستم پور – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم و تحقیقات تبریز و م
مهرداد یارنیا – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدجواد ثقه الاسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

تنش خشکی یکی از مهم ترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد .کاربرد برخی مواد، نظیر پلیمرهای سوپرجاذب در خاک، باعث افزایش ماندگاری آب در خاک و در نتیجه کاهش مصرف آب و آب شوئی کودها می گردد. این مواد می توانند اثرات تنش کم آبی بر گیاه را کاهش داده و منجر به افزایش عملکرد در مناطق خشک و نیمه خشک گردند. به منظور بررسی تاثیر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر روی عملکرد و بعضی ویژگی های فیزیولوژیک سورگوم، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در منطقه دشتک زاهدان انجام گردید. تیمار آبیاری با چهار سطح ۶۰ ،۸۰ و۱۰۰ و ۴۰ درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کرت اصلی و مقادیر سوپرجاذب با چهار سطح (صفر ۷۵ ، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج این آزمایش نشان داد، تنش خشکی و سوپرجاذب تاثیر معنی داری بر بازده مصرف آب داشت. بیشترین بازده مصرف آب مربوط به تیمار تنش متوسط (تامین ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه) و ۲۲۵ کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار و کمترین بازده مصرف آب مربوط به تیمار تنش بسیار شدید ( ۴۰ درصد نیاز آبی گیاه) و شدید با سطوح ۰ و ۷۵ کیلوگرم سوپرجاذب در هکتار بود