سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم نیاکان – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
اکرم زنگانه – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

تنش خشکی یک فاکتور مهم محیطی است که رشد گیاهان را محدود می سازد.تحقیقات نشان داده است که اسید سالیسیلیک به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی قوی عمل کرده و امروزه نقش مثبت آن در پاسخ گیاهان به تنش های زیستی و غیر زیستی تایید ۱۰ مولار) تحت دو تنش خشکی ملایم( ۲۵ % ظرفیت اشباع خاک) – ۱۰ و ۷ – شده است.در این تحقیق اثر دو غلظت مختلف سالیسیلات ( ۴ و شدید( ۱۵ % ظرفیت اشباع خاک) بر پارامترهای رشد گیاه شنبلیله شامل وزن تر و خشک طول اندام هوایی و ریشه مورد ارزیابی قرار تحت شرایط گلدانی کشت شد .در ( Trigonella foenum – Graecu L. ) گرفت.جهت نیل به این هدف ابتدا گیاه شنبلیله ۱۰ مولار) به شکل محلول پاشی و دو – ۱۰ و ۷ – اواسط دوره رویشی گیاهان به مدت ۳۰ روز تحت تیمار با دو سطح از سالیسیلات ( ۴ سطح از تنش خشکی ( ۱۵ ٪ و ۲۵ ٪ از ظرفیت اشباع خاک) در غالب ۹ تیمار و بر اساس طرح کاملا تصادفی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمام بارامترهای رشد به استثنای طول اندام هوایی و ریشه در تنش خشکی در مقایسه با شاهد کاهش معنی داری یافت. از سوی دیگر کاربرد سالیسیلات تنها موجب افزایش وزن خشک ریشه تحت تنش خشکی شدید گشت.