سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا پورزارع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسین حیدری شریف آباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی بر مقاومت به تنش خشکی واجزاء عملکرد سویا رقم ویلیامز آزمایشی بصورت اسپیلت فاکتوریل با ۱۲ تیمار وسه تکرار در قطعه زمینی در روستای گازرسنگ شهرستان نظرآباد انجام شد سه سطح تنش خشکی شامل ۵۰ و۱۰۰ ، و ۱۵۰ میلیمتر تبخیر ازتشتک تجمعی کلاسA به عنوان کرت اصلی وچهار سطح زئولیت طبیعی شامل صفر، ۵ و۱۰ و ۱۵ تن در هکتار در کرت های فرعی انجام شد. درطول اجرای آزمایش صفات تعداد غلاف در گیاه تعداد دانه در گیاه، وزن دانه در گیاه، وزن هزار دانه وعملکرد اندازه گیری شد نتایج بدست آمده نشان دادکه تنش خشکی بر تعداد دانه در گیاه تاثیر معنی دار نداشت ولی تاثیر آن روی صفات وزن دانه در گیاه و عملکرد در واحد سطح ۱% ، تعداد غلاف در گیاه و وزن هزاردانه در سطح ۵% معنی دار بود مصرف زئولیت بر تعداد دانه در گیاه معنی دار نبود ولی بر تعداد غلاف در گیاه ، وزن هزار دانه، وزن دانه در گیاه و عملکرد در سطح ۱% معنی دار بود اثر متقابل تنش خشکی وزئولیت بر هیچ کدام از صفات معنی دار نبود