سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید قربانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کش
پرویز غلامی – کارشناس ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شهلا قادری – کارشناس ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است. بنابراین انتخاب گونه های گیاهی مقاوم به خشکی بویژه در مرحله جوانه زنی بذر و سبز شدن اهمیت زیادی دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر واکنش جوانه زنی گونه Agropyron elongatum انجام شد. اثر غلظت های مختلف محلول پلی اتیان گلیکول ۶۰۰۰ بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه، ضریب آلومتری و بنیه بذر بررسی شد. از پنج تیمارخشکی (شاهد، ۲/۰-، ۴/۰-، ۶/۰- و ۸/۰- مگاپاسکال پلی اتیلن گلیکول) به صورت طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تعداد ۲۵ بذر در هر تکرار (ظرف پتری) بر روی کاغذ صافی در داخل ژرمیناتور کشت گردید. نتایج آماری نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده بذر داشته و موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه، ضریب آلومتری و بنیه بذر شدند. به طوری که با افزایش خشکی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و بنیه بذر کاهش یافت.