سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی مقاومت گیاه آفتابگردان ( رقم زاریا ) Helianthus annuus L.var zaria به تنش خشکی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نظر به اثرات متفاوت آب بر رشد و عملکرد اقتصادی این گیاه در مراحل مختلف رشد، سه مرحله مهم رشد که عبارت است از ساقه رفتن ، گل کردن و دانه بستن انتخاب شد و هفت تیمار مختلف حاصل از ترکیبات مراحل سه گانه فوق و سطح آبیاری به کار برده شد . پس از آبیاری خاک آب و سبز شدن گیاهان تیمارهای آزمایش به این ترتیب انتخاب شدند : -۱ سه بار آبیاری در مراحل ساقه دهی ، گلدهی و دانه بندی ( -۲، ( I 7 دوبار آبیاری در دو مرحله گلدهی و دانه بندی ( -۳ ، ( I 6 دوبار آبیاری در دو مرحله ساقه دهی و دانه بندی ( -۴، ( I 5 یکبار آبیاری در مرحله دانه بندی ( -۵ ، ( I4 یکبار آبیاری در مرحله گلدهی ( -۶، ( I 3 یکبار آبیاری در مرحله ساقه دهی ( -۷ ، ( I 2 بدون آبیاری تا آخر آزمایش ( I1 ). در این تحقیق کارآئی مصرف آب ( ۱( WUE و درصد روغن اندازه گیری شد . بالاترین میزان کارآئی مصرف آب و درصد روغن در تیمار( I4 ) مشاهده شد . همچنین مشخص شد که این گیاه بهطور قابل قبولی در تنش رطوبتی نزدیک به نقطه پژمردگی قادر به رشد و عملکرد اقتصادی می باشد