سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید جباری – مدرس دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، شهرقدس، تهرا
غلامعباس اکبری – هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پ
نیر اعظم خوش خلق سیما – هیأت علمی موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش تحقیقات فیزیولوژی و مولکول
امیرحسین شیرانیراد – هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات دانه

چکیده:

منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزا کلزا رقم ۰۰۳ طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس اجرا شد. در آزمایش اول آبیاری مطلوب یا شاهد)، در آزمایش دوم ) A آبیاری کرتهای آزمایشی براساس ۸۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس تنش خشکی به صورت قطع آبیاری از مرحله گلدهی تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک و در آزمایش سوم تنش خشکی به صورت قطع آبیاری از مرحله خورجیندهی تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک اعمال شد. نتایج حاصل نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنیدار ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخههای فرعی، تعداد خورجین در گیاه، طول خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن، شاخص برداشت و تلاش بازآوری شد. همچنین تیمارهای قطع آبیاری از مرحله گلدهی و ۴ درصدی درصد نیتروژن و پروتئین دانه گردید. / ۹ و ۸ / خورجیندهی بهترتیب سبب افزایش ۱