سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا ستایش مهر – عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی واکنش گیاه شوید به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول در مرحله رشد رویشی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. این تحقیق در شرایط آبکشت و در محیط تنش با پتانسیل‌های اسمزی شامل صفر، ۱/۵- ، ۲- ، ۲/۵- و ۳- بار انجام شد. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی‌داری (۰/۰۱≥p) بر خصوصیات مورفولوژیکی مانند طول ساقه، طول ریشه، سطح برگ و تعداد برگ داشت. با افزایش تنش خشکی کلیه صفات فوق کاهش یافتند. همچنین تنش تاثیر معنی‌داری (p≤۰/۰۱) بر میزان کلروفیل a، b، کاروتنوئید و پروتئین‌های محلول بخش هوایی و ریشه داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که با افزایش تنش، میزان کلروفیل، کاروتنوئید و پروتئین‌های محلول بخش هوایی و ریشه کاهش یافت.