سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدمجتبی کامل منش – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا
مسعود زاده باقری – استادیار، گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام
شورانگیز جوانمردی – دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد اصلاح نباتات- دانشگاه زنجان، استان زنجان

چکیده:

تنش های محیطی از مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان محسوب می شوند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکرد های واقعی باید برابر با عملکرد های پتانسیل گیاهان می بود، در۲۰ درصد پتانسیل عملکرد آنان است. ۱- حالی که در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد در گیاهان کمتر از ۰ اغلب گیاهان در طول دوره رشد خود در معرض دوره های کمبود آب در خاک و اتمسفر قرار می گیرند. پاسخ گیاهان بهکمبود آب پیچیده است، و تغییراتی سازگار و یا مضر در گیاه بوجود می آورد، که در شرایط مزرعه این پاسخ ها می تواند با هم و یا در خلاف هم اثرات تحمیل شونده تنش را کاهش دهد. به منظور بررسی برخی از این تغییرات ، آزمایشی بهصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شیراز به اجرا در آمد. فاکتور اول سطوح آبیاری (دو سطح نرمال و تنش) بود. فاکتور دوم شامل ژنوتیپ های لوبیا سفید دانشکده، شکوفا G 11867 بود، که بر اساس شاخص های مورفولوژیکی به ترتیب به عنوان حساس، نیمه متحمل و متحمل دسته بندی شده بودند. در مرحله ۵۰ % گلدهی نمونه برداری شد و میزان قندهای محلول، محتوای نسبی آب، کلروفیلو عناصر سدیم و پتاسیم اندازه گیری گردید. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت قندهای محلول، کلروفیل و یون پتاسیم در اثر تنش خشکی افزایش و محتوای نسبی آب و یون سدیم کاهش یافت. ژنوتیپ متحمل G 11867 بیشترین میزان کلروفیلقندهای محلول و یون سدیم را دارا بود. ژنوتیپ حساس دانشکده از بیشترین میزان یون پتاسیم و محتوای نسبی آب برخوردار بود.