سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شورانگیز جوانمردی – محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسعود زاده باقری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
محمدمجتبی کامل منش – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

از آنجایی که، شرایط تنشزا سبب اختلال در فعالیتهای گیاهی میشود، ممکن است، این طریق به عنوان ابزاری جهت مطالعه مبانی بیوشیمیایی و فیزیولوژیک در گیاه مورد استفاده قرارگیرند. به منظور بررسی برخی ازتغییرات فیزیولوژیک، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز به اجرا در آمد. فاکتور اول دو سطح آبیاری (آبیاری نرمال و تنش خشکی) و فاکتور دوم شامل سه ژنوتیپ لوبیا سفید (دانشکده، شکوفا و G11867بودکه براساس شاخص های مورفولوژیک به ترتیب به عنوان حساس، نیمه متحمل و متحمل دسته بندی شده بودند. درمرحله ۵۰ درصد گلدهی نمونه برداری انجام شد و میزان قندهای محلول، محتوای پرولین و عناصر سدیم وپتاسیم اندازهگیری گردید. نتایج آزمایش نشان داد که غلظت قندهای محلول، محتوای پرولین و یون پتاسیم در اثر تنش خشکی افزایش و یون سدیم کاهش یافت. ژنوتیپ متحملG11867بیشترین میزان قندهای محلول و یون سدیم را دارا بود. ژنوتیپ حساس دانشکده از بیشترین میزان یون پتاسیم و پرولین برخوردار بود. نتایج آزمایش نشان داد که تجمع بیشتر پتاسیم و محتوای پرولین لوبیا در شرایط خشکی می تواند یک سازگاری برای تحمل به خشکی باشد که به بقاء و تولید در شرایط خشکی کمک می کند.