سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد محمودی سورستانی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا امیدبیگی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کمبود آب و ناکارآمدی روشهای استفاده از آن، از عوامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک محسوب میشود. این در شرایطی است که بیشتر اراضی کشاورزی ایران در این نواحی واقع شده اند و با تنش خشکی روبرو هستند. به منظور بررسی سازگاری گل مکزیکی به عنوان گیاه دارویی ارزشمند، عکس العمل رشدی این گیاه تحت تیمارهای رطوبتی آبیاری کامل ( ۱۰۰ % ظرفیت زراعی)، تنش آبی ملایم ( ۸۵ % ظرفیت زراعی)، تنش آبی متوسط ( ۷۰% ظرفیت زراعی)، تنش شدید ( ۵۵ % ظرفیت زراعی) و ترکیب این تیمارها در دوره رشد رویشی و زایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثر معنی داری بر نرخ فتوسنتز، تعرق، نرخ هدایت روزنه ای و کارایی فتوسنتز داشت و با افزایش سطح تنش، مقدار صفات مذکور کاهش چشمگیری یافتند. صفات دمای برگ و کارایی مصرف آب تحت تأثیر تنش خشکی قرار نگرفتند. در کل، گیاه گل مکزیکی به تنش خشکی در مرحله زایشی حساس بود و کاهش سطح تنش در این مرحله باعث افزایش میزان فتوسنتز و کارایی فتوسنتز گردید.