سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان- و عضو پژوهشگران جوان
خدیجه ملایی پور – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید باهنر
حسن فرحبخش – استادیار پژوهشکده باغبانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از عوامل محدود کننده عملکرد و اجزا عملکرد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود اب می باشد. جو جهت پر کردن دانه در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی به اندوخته ساقه نیاز شدید دارد به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی ارقام جو ازمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در اذر ماه سال ۸۹-۱۳۸۸ در مذرعه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. در این ازمایش دو عامل شامل تنش خشکی در دو سطح (بدون تنش و با تنش خشکی) و رقم در چهار سطح (نصرت، D5، جنوب و رقم بومی جیرفت) در نظر گرفته شد. صفاتی نظیر عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه سالم و پوک در خوشه، وزن کاه و کلش ، طول بوته ، طول خوشه ، طول ریشک و تعداد پنجه بارور و غیر بارور ارزیابی گردید . نتایج تجزیه واریانس بدست امده از اثرات اصلی عامل ها نشان داد که عامل تنش فقط بر روی طول بوته اثر معنی دار نداشته اما بر روی سایر صفات اثر معنی دار در سطح ۰۱/ داشت. اما عامل رقم فقط بر روی صفات دانه های پوک و وزن هزار دانه در سطح ۵% و بر روی دانه های سالم در سطح ۱% اثر معنی دار نشان داد. اثر متقابل عامل ها نیز بر روی دانه های سالم و وزن هزار دانه به ترتیب در سطح ۱% و ۵% معنی دار گردید. بنابراین تنش خشکی در مرحله ۵۰% خوشه دهی، خصوصیات کیفی بذر را تحت تاثیر قرار داده و در مرحله پر شدن دانه وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، پوک بودن یا سالم بودن دانه ها را تحت تاثیر قرار داده است. بیشترین عملکرد مربوط به رقم های D5 ، نصرت و جنوب یعنی رقم های اصلاح شده و کمترین ان مربوط به رقم محلی جیرفت بود.