سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منان صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
احمد احمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و مهندسی تربت حیدریه
حسین غلامی تیله بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
امیر گلپایگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

یکی از پاسخ های گیاه نسبت به تاثیر تنش خشکی تغییراتی در خصوصیات مورفولوژیکی می باشد که در این بررسی اثرتنش خشکی را در مرحله تولید گیاهچه بر رشد و عملکرد سه گیاه خیار، فلفل دلمهای و کدو پس از کاشت آنها در زمین ، آزمایشی به صورت اسپلیتپلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت که تعداد سه تکرار و درسال ۱۳۸۹ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه اجرا شد. تنش خشکی اعمال شده شامل سه سطح آبیاری روزانه، یک روز در میان و دو روز در میان به عنوان فاکتور اصلی و نوع گیاه شامل خیار، فلفل دلمهای و کدو به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بدین صورت بود که در آبیاری دو روز در میان سطح برگ خیار پس از انتقال به زمین افزایش چندانی نداشت و در فلفل دلمهای وکدو این افزایش کاملا مشهود بود؛ همچنین افزایش معنیداری در رشد هر سه گیاه در تیمار آبیاری یک روز در میان نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد.در نهایت و با توجه به نتایج بدست آمده تنش خفیف در مراحل ابتدایی اثرات بهبود دهندهای بر روی رشد و عملکرد می تواند داشته باشد