سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
بهاره دلیل –
زهرا تاجبخش –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تیمارهای مختلف آبیاری روی دمای برگ و عملکرد دانه ذرت رقم Ksc301 آزمایشی در سال ۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد این ازمایش برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید تیمارهای آبیاری I4, I3,I2,I1 به ترتیب آبیاری پس از ۷۰ ، ۹۰ و ۱۱۰ و ۱۳۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A بودند نتایج حاصل نشان داد که دمای برگ با کاهش فراهمی آب افزایش می یابد اگرچه اختلاف معنی داری بین تیمارهای I3,I4 وجود نداشت میانگین دمای برگ تحت I2,I1 به ترتیب در حدود ۸/۱ و ۳/۲ درجه سانتی گرادکمتر ازدمای هوابود. با وجود این دمای برگ تحت تنش آبی I4,I3 بالاتر ازدمای هوا بود. میانگین عملکرد دانه تحت I1 بطور معنیداری بیشتر از تیمارهای آبیاری محدود بود.