مقاله اثر تنش خشکی و کاربرد کود روی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک سویا (.Glycine max L) رقم Williams که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی و کاربرد کود روی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک سویا (.Glycine max L) رقم Williams
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله کلروفیل
مقاله کود روی
مقاله سویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کریم پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ویسانی وریا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندی هیوا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و همچنین کاربرد کود روی بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه سویا، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان، آزمایشی در تابستان سال ۸۸ به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل تنش خشکی در دو سطح، شاهد (دور آبیاری ۷ روز یکبار) و تنش (دور آبیاری ۱۴ روز یکبار) و دو سطح کود روی شامل سطح اول شاهد، (بدون کاربرد کود روی) و سطح دوم با کاربرد کود روی (۳۵ گرم سولفات روی به ازای هر کرت) بودند. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار میزان فتوسنتز، تعرق، هدایت مزوفیلی و کارایی مصرف آب نسبت به شرایط شاهد گردید. کاربرد کود روی باعث افزایش فتوسنتز، هدایت مزوفیلی و کارایی مصرف آب برگ ها شد. تحت شرایط تنش خشکی، عملکرد دانه و میزان SPAD کلروفیل برگ به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. نتایج نشان داد که با کاربرد کود روی نسبت به عدم کاربرد آن غلظت روی در دانه حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد. در شرایط تنش خشکی غلظت مس دانه افزایش و غلظت منگنز دانه کاهش پیدا کرد، و این در حالی بود که کاربرد کود روی باعث کاهش غلظت مس در دانه گردید. از نظر غلظت آهن دانه، بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.