مقاله اثر تنش خشکی و مصرف کودهای زیستی نیتروژن دار و مراحل مختلف زیستی تکاملی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای هیبرید SC 704 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی و مصرف کودهای زیستی نیتروژن دار و مراحل مختلف زیستی تکاملی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای هیبرید SC 704
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله کود بیولوژیک
مقاله قطع آبیاری
مقاله نیتروکسین و نیتراژین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشکاوند مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: رشدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر قطع آبیاری و مصرف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منـابع طبیعی ساعتلوی استان آذربایجان غربی اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی به ترتیب شامل قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن، در مرحله ظهور گل آذین، در مرحله دانه بندی وآبیاری نرمال بودند. آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح I1، I2، I3 و I3 به ترتیب شامل قطع آبیاری در مرحله ساقه رفتن، در مرحله ظهور گل آذین، در مرحله دانه بندی و عدم قطع آبیاری در کرت اصلی قرار گرفتند. عامل فرعی مشتمل بر کاربرد کود زیستی و شیمیایی در سه سطح شامل F1، F2 و F3 به ترتیب تلفیق کود زیستی نیتروکسین+مصرف ۵۰ درصد کود اوره توصیه شده و تلفیق کود بیولوژیک نیتراژین+مصرف ۵۰ درصد کود اوره و عدم مصرف کود زیستی و مصرف ۱۰ درصدکود اوره در کرت های فرعی قرار گرفتند. جدول نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که سطوح مختلف آبیاری بر تمامی صفات اثر معنی داری داشتند. همچنین، کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه اثر معنی داری بر تعداد دانه در بلال، وزن صد دانه و عملکرد دانه نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه در تیمار عدم قطع آبیاری و تیمار تلفیق کود زیستی نیتراژین +۵۰ درصد کود اوره به ترتیب با ۱۲۳۲۰٫۷ و ۱۱۱۰۰٫۵ کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید.