مقاله اثر تنش خشکی و متانول بر درصد و عملکرد روغن، درصد و عملکرد پروتئین و عملکرد دانه سویا رقم (ویلیامز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی و متانول بر درصد و عملکرد روغن، درصد و عملکرد پروتئین و عملکرد دانه سویا رقم (ویلیامز)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله درصد و عملکرد پروتئین
مقاله درصد و عملکرد روغن
مقاله سویا
مقاله متانول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خشامن محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فواد
جناب آقای / سرکار خانم: کورش لی میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی متانول و تنش خشکی بر گیاه سویا (ویلیامز) آزمایشی به صورت کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج به اجرا درآمد. فاکتور آبیاری با سه سطح (آبیاری پس از %۴۰، %۶۰ و %۷۰ تخلیه رطوبتی قابل دسترس) و فاکتور محلول پاشی متانول با ۴ سطح (بدون محلول پاشی، ۱۴، ۲۱ و ۲۸ درصد حجمی متانول) بود که به هر کدام از سطوح ۲ گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. محلول پاشی ۳ بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل ۱۴ روزه روی گیاهان اسپری شد و صفات: عملکرد دانه، عملکرد و درصد روغن، عملکرد و درصد پروتئین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری را بین سطوح آبیاری، سطوح محلول پاشی متانول و اثرات متقابل نشان داد. بطوری که تیمار T1M3 (%40 تخلیه رطوبتی و %۲۱ حجمی محلول پاشی متانول) با ۲۸۹۰٫۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار T3M1 (%75 تخلیه رطوبتی و بدون محلول پاشی متانول) با 1384.5 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشت. بیشترین عملکرد پروتئین و روغن به ترتیب با ۱۱۱۲٫۱۱ و ۶۳۹٫۰۶ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار T1M3 و کمترین عملکرد پروتئین و روغن به ترتیب با ۴۷۳٫۵۹ و ۲۶۲٫۸۸ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار T3M1 بود.