مقاله اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی رنگدانه های فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی ارقام زراعی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۳۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید روی رنگدانه های فتوسنتزی و جذب عناصر غذایی ارقام زراعی آفتابگردان (.Helianthus annuus L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تنش خشکی
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله عناصر غذایی
مقاله رنگدانه های فتوسنتزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باقری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تحمل ارقام مختلف آفتابگردان (.Helianthus annuus L) نسبت به تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و در محیط کشت گلدان طراحی شد. ارقام یوروفلور و هایسون ۳۳ آفتابگردان به عنوان فاکتور اصلی و سطوح مختلف تنش خشکی (شاهد، -۰٫۳، -۰٫۶ و -۰٫۹ مگاپاسکال) و محلول پاشی توسط سالیسیلیک اسید (صفر و ۱۰۰ میکرومولار) به عنوان فاکتور فرعی انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که با افزایش سطوح تنش خشکی، کاهش معنی داری در جذب عناصر غذایی ماکرو و همچنین رنگدانه های فتوسنتزی به وجود آمد. بیشترین میزان کاهش در صفات مذکور، در سطح -۰٫۹ مگاپاسکال بود. با استناد به نتایج این پژوهش، رقم هایسون ۳۳ در مقایسه با یورفلور، به دلیل توانایی بالاتر در جذب عناصر غذایی و همچنین محتوای بیش تر رنگدانه های فتوسنتزی برگ، به عنوان رقم مقاوم تر آفتابگردان نسبت به شرایط تنش خشکی در مقایسه با رقم یوروفلور شناخته شد. محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت ۱۰۰ میکرومولار نیز از طریق افزایش معنی دار جذب عناصر غذایی ماکرو و رنگدانه های فتوسنتزی، سبب کاهش خسارت ناشی از تنش خشکی در هر دو رقم آفتابگردان گردید.