مقاله اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرار ارقام بهاره کلزا در مزرعه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش خشکی
مقاله بنیه گیاهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسار کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: بادروج حسین رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی آیدین
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر اعمال تنش خشکی و آبیاری معمول بر گیاه مادری روی ظهور و استقرارگیاهچه برخی ارقام بهاره کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اجرا گردید. تیمارهای آزمایش بذرهای تولید شده در شرایط آبیاری معمول(S1) و اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری در مرحله گل دهی با قطع آبیاری تا مرحله رسیدگی(S2) و ۱۰ رقم بهاره کلزا شامل RGS003، ساریگل، Option500، RGS006، ۱۹-H، ORS 3150-3006، ORS 3150-3008، RG 4403 و RGAS 0324 بودند. اثر تیمارهای مورد بررسی بر برخی صفات جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه نظیر درصد نهایی ظهور گیاهچه، متوسط زمان ظهور گیاهچه ها (MET)، سرعت ظهور گیاهچه ها در مزرعه (FER)، سرعت ظهور تجمعی(CER) و شاخص ظهور گیاهچه در مزرعه(FEI) و همچنین شاخص های طولی و وزنی بنیه گیاهچه (SVI1 و SVI2) بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار تنش خشکی بر درصد ظهور نهایی گیاهچه، متوسط زمان ظهور گیاهچه ها، سرعت ظهور گیاهچه ها در مزرعه، سرعت ظهور تجمعیو شاخص ظهور گیاهچه در مزرعه و همچنین شاخص های بنیه گیاهچه معنی دار بود. مقایسه میانگین های اثر متقابل تنش خشکی و ارقام بر شاخص بنیه طولی وزنی گیاهچه نشان داد که بذرهای رقم RGAS 0324 تولید شده در شرایط تنش خشکی و رقم RG 4403 تولید شده در شرایط آبیاری معمول بیشترین و بذرهای رقم Option500 تولید شده در شرایط آبیاری معمول بیشترین میزان شاخص وزنی بنیه را به خود اختصاص دادند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اعمال تنش خشکی بر گیاه مادری ارقام بررسی شده سبب کاهش کیفیت بذر گردید.