مقاله اثر تنش خشکی روی برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد بیولوژیکی ارقام مختلف ماش ((.Vigna radiate (L)در دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی روی برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد بیولوژیکی ارقام مختلف ماش ((.Vigna radiate (L)در دزفول
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلروفیل
مقاله هدایت روزانه ای
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوه فر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابوفتیله نژاد سعاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول به صورت اسپیلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل بذرهای سه رقم ماش (پرتو، توده هندی و لاین امید بخش ماش VC61) در کرت های فرعی و سه سطح آبیاری (بدون تنش، تنش خفیف و تنش شدید به ترتیب با ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ میلی متر از تشت تبخیر) در کرت های اصلی بودند. در این بررسی صفات فیزیولوژیکی شامل میزان کلروفیل، هدایت روزنه ای، عملکرد بیولوژیکی و شاخص سطح برگ اندازه گیری شد. تنش خشکی تاثیر معنی داری در سطح یک درصد بر میزان کلروفیل و هدایت روزانه ای داشت. کاهش مقدار هدایت روزنه ای و کلروفیل در برگ مشاهده شد. هم چنین در این صفات در بین ارقام نیز تفاوت معنی داری وجود داشت و رقم VC61 بیش ترین میزان هدایت روزنه ای را دارا بود. رقم VC61 با ۷۱٫۷۱ بیش ترین عدد SPAD را دارا بود و میزان کلر و فیل a+b رقم VC61، رقم هندی و پرتو به ترتیب با ۱٫۳۶۴، ۱٫۱۴۸ و ۱٫۲۱۳ بود. تنش خشکی در سطح پنج درصد تاثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک و شاخص سطح برگ داشت. به این صورت با افزایش شدت تنش خشکی این دو صفت کاهش می یابند.