مقاله اثر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزای عملکرد
مقاله تنش خشکی
مقاله سویا
مقاله عملکرد
مقاله مراحل فنولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نادری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی دره شهر (ایلام) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی در پنج سطح تنش خشکی شامل: شاهد (بدون تنش)، تنش در مرحله چهار برگی، تنش در مرحله گلدهی، تنش در مرحله غلاف دهی، تنش در مرحله پرشدن دانه و عامل فرعی رقم در سه سطح (M7، M9 و هابیت) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای تنش خشکی و رقم بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف بارور در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت و درصد روغن در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بین ارقام سویا رقم M9 از لحاظ عملکرد، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی برتر از دو رقم دیگر بود. کمترین مقادیر عملکرد دانه به ترتیب در تیمارهای تنش خشکی در مرحله پرشدن دانه (۲۶۸۲ کیلوگرم در هکتار) و گلدهی (۲۹۱۸ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. درصد روغن در رقم هابیت از دیگر ارقام در هر دو شرایط تنش و غیرتنش بالاتر بود. در نهایت با توجه به نتایج این آزمایش، رقم M9 برای کشت در منطقه توصیه شده و حساس ترین مرحله فنولوژیک سویا به تنش خشکی، مرحله پرشدن دانه ها بود.