مقاله اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول گیاهچه های کلزا (Brassica napus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۹۰ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول گیاهچه های کلزا (Brassica napus)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش خشکی
مقاله PEG
مقاله پرولین
مقاله قندهای محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: معینی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قناتی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکی یکی از مهم ترین تنش های محیطی است که رشد گیاه و تولید محصول را به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. در این آزمایش اثر تنش اسمزی بر میزان پرولین و قندهای محلول در دو رقم کلزا (Brassica napus L.) و Hyola 308 (به ترتیب متحمل و حساس به خشکی) ارزیابی شد. برای ایجاد تنش کمبود آب، گیاهچه های ۱۲ روزه کلزا به مدت ۲۴ ساعت در محلول ۱٫۲ هوگلند حاوی غلظتهای مختلف PEG 6000 (0، ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد (w/v)) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب افزایش غلظت پرولین برگها و ریشه های ارقام مورد مطالعه شد؛ اما در شرایط تنش، مقدار پرولین در رقم SLM046 بیشتر از رقم Hyola 308 بود. از طرف دیگر، خشکی سبب افزایش میزان گلوکز، مانوز و رامنوز در بافت های ارقام کلزا شد، اما غلظت این قندهای محلول در رقم SLM046 به صورت معنی داری بالاتر از رقم Hyola 308 بود.