مقاله اثر تنش خشکی بر مقدار کلروفیل های a و b برگ دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر مقدار کلروفیل های a و b برگ دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش آبی
مقاله کلروفیل
مقاله کلزا
مقاله تشتک تبخیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش آبی بر مقدار کلروفیل های a و b برگ دو رقم کلزا (Brassica napus L.) آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های تصادفی با سه تکرار در دو منطقه پاکدشت و کرج در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ اجرا گردید. دور آبیاری در سه سطح (۴۵، ۶۵ و ۸۵ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس (A و مقدار آب مصرفی در سه سطح (آبیاری به میزان ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد آب تبخیر شده پس از خروج گیاه از روزت) به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و رقم در دو سطح (طلایه و (PF7045.91 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که با کوتاه شدن دور آبیاری و افزایش مقدار آب مصرفی تا ۸۰ درصد مقدار آب تبخیر شده از سطح تشتک تبخیر کلاس A، مقدار کلروفیل های a و b به ترتیب حداکثر تا ۰٫۰۰۸۵۸۷ mg/g و ۰٫۰۰۶۵۷۴mg/g افزایش یافت. اثر متقابل دور آبیاری و رقم نشان داد که با کم شدن شدت تنش حاصل از کاهش دور آبیاری، میانگین مقدار کلروفیل a و b افزایش یافت به صورتی که در دو رقم PF7045.91 و طلایه بیش ترین میزان کلروفیل a به ترتیب ۰٫۰۰۸۹۶۸mg/g و ۰٫۰۰۷۲۵۶mg/g و کلروفیل ۰٫۰۰۷۲۴۵mg/g b و ۰٫۰۰۴۶۶۹mg/g بود. با مطالعه اثر متقابل مقدار آب آبیاری و رقم مشخص شد که با افزایش مقدار آب مصرفی تا ۸۰ درصد میزان تبخیر شده، میانگین مقدار کلروفیل a برای دو رقم PF7045.91 و طلایه به ترتیب تا ۰٫۰۰۷۷۵۴mg/g و ۰٫۰۰۶۱۶۴mg/g و مقدار کلروفیل b به ترتیب تا ۰٫۰۰۵۹۴۹mg/g و ۰٫۰۰۳۸۴۸ mg/g افزایش یافت. دلیل این امر حساسیت زیاد میزان کلروفیل های a و b به تنش آبی از طریق افزایش تخریب و همچنین کاهش ساخت آن ها در مقدارهای آب مصرفی کمتر از ۸۰% میزان آب تبخیر شده است. از دلایل دیگر کاهش دوباره ساخت آنها در مقدارهای آب بیش از ۸۰% به واسطه کاهش میزان اکسیژن در خاک هرچند به صورت کم و موقتی است.