مقاله اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم دانه ای
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله تنش آبیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان هراتی حکیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در تابستان سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرارانجام گردید. کرت های اصلی شامل سه رژیم آبیاری I1،  I2 و I3 (به ترتیب آبیاری پس از ۷، ۱۰ و ۱۳ روز) بود و تیمار فرعی را سه رقم سورگوم دانه ای پیام، سپیده و کیمیا تشکیل می داد. کاشت در ۵ تیر ماه در ردیف هایی به فاصله ۶۰ سانتی متر و روی ردیف ۱۰ سانتی متر و با دست انجام شد. صفات مختلف در طول دوره رشد و در زمان برداشت یادداشت برداری و اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش فواصل آبیاری از تیمار I1 به I1 طول دوره رشد ارقام، طول خوشه، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن صد دانه و عملکرد دانه ارقام سورگوم به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافتند. به طوری که عملکرد دانه به میزان ۱۰٫۵ درصد در I2 و ۳۰ درصد در I3 کاهش یافت. بین عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ارقام اختلاف چشم گیری وجود داشت.رقم سپیده دارای بیش ترین طول خوشه و تعداد دانه در خوشه بود. عملکرد دانه از بیش ترین به کم ترین مقدار به ترتیب متعلق به ارقام سپیده، پیام وکیمیا بود. در حالی که عملکرد رقم پیام بیش از سایر ارقام تحت تاثیرتنش خشکی قرارگرفت (۵۷ درصد کاهش در I3)، رقم سپیده کم ترین میزان کاهش عملکرد (۳۷ درصد) و رقم کیمیا کاهش عملکردی معادل ۴۴ درصد داشتند.