مقاله اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و ویژگی های کمی ژنوتیپ های امید بخش بهاره کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و ویژگی های کمی ژنوتیپ های امید بخش بهاره کلزا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله کلزا
مقاله صفات کمی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و ویژگی های کمی تعداد ۱۱ لاین امید بخش بهاره کلزا به همراه رقم هایولا ۴۰۱ به عنوان شاهد، در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش قطع آبیاری از ابتدای گل دهی، طی دو سال (۸۹-۱۳۸۷) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام تجزیه مرکب در اثرات اصلی تنش خشکی و لاین ها و برهمکنش آن ها اختلافات آماری معنی دار در میانگین عملکرد دانه و سایر صفات کمی مشاهده شد. قطع آبیاری از ابتدای گل دهی باعث کاهش ۲۵% عملکرد دانه، %۱۴٫۴ تعداد خورجین در بوته، ۱۳٫۶ درصد وزن هزار دانه، ۱۰ درصد تعداد دانه در خورجین و ۶٫۵ درصد روغن نسبت به تیمار شاهد شد. بیش ترین میانگین عملکرد دانه در شرایط بدون تنش مربوط به رقم هایولا ۴۰۱ و L4 به ترتیب با مقادیر ۲۵۳۷ و ۲۵۱۱ کیلوگرم در هکتار، و در شرایط تنش مربوط به رقم هایولا ۴۰۱ و L1 با مقادیر ۲۰۲۵ و ۱۹۷۴ کیلوگرم در هکتار بود. مقایسه میانگین ها در هر دو محیط به تفکیک نشان داد که تفاوت لاین ها در شرایط تنش بیش تر از شرایط بدون تنش بود. بنابراین لاین ها از نظر واکنش عملکرد به تنش از تحمل ژنتیکی متفاوتی برخوردار هستند. لذا استفاده از لاین های دارای صفات مطلوب ژنتیکی نظیر حداقل کاهش عملکرد دانه، اجزای عملکرد و درصد روغن، در برنامه های به نژادی مناسب می باشد. به طور کلی، لاین های L1، L4 و L11 به عنوان جایگزین رقم هایولا ۴۰۱ توصیه می شوند.