مقاله اثر تنش خشکی بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه ارقام مختلف گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر صفات موثر بر انباشت مواد در دانه ارقام مختلف گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تنش خشکی
مقاله سرعت پرشدن دانه
مقاله مدت پرشدن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهداد ماریه
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی صفات موثر بر وزن دانه ارقام گندم تحت شرایط تنش خشکی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا گردید. کرت اصلی شامل ۸ رژیم مختلف آبیاری T1 (آبیاری در ۴۰% تخلیه رطوبتی به عنوان شاهد)، T2 (آبیاری در ۶۰% تخلیه رطوبتی)، T3 (آبیاری در ۸۰% تخلیه رطوبتی)، T4 (عدم آبیاری در مرحله ساقه دهی)، T5 (عدم آبیاری در مرحله ساقه دهی تا پایان دوره رشد)، T6 (عدم آبیاری در مرحله گل دهی)، T7 (عدم آبیاری در مرحله گل دهی تا پایان دوره رشد)، T8 (عدم آبیاری در مرحله پرشدن دانه) و کرت فرعی شامل دو رقم مرودشت (V1) و چمران (V2) می باشد. تیمار T1 و T2 بیشترین طول دوره پرشدن دانه را دارا بود و تیمار T5 دارای بیشترین سرعت رشد دانه و کمترین دوره موثر پرشدن دانه می باشد. کاهش دوره پرشدن دانه موجب کاهش وزن هزار دانه شده است در نتیجه باعث کاهش عملکرد دانه شده است. نتایج ضرایب همبستگی بیان کننده همبستگی غیر معنی دار بین سرعت پر شدن دانه و عملکرد دانه بود و بین عملکرد دانه و مدت پرشدن دانه همبستگی (r=0.57) در سطح ۵% وجود داشت و بین سرعت پرشدن دانه و مدت پرشدن دانه همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت (r=-0.51).