مقاله اثر تنش خشکی بر شاخص برداشت و تولید بذر ژنوتیپ های شبدرهای یک ساله بومی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر شاخص برداشت و تولید بذر ژنوتیپ های شبدرهای یک ساله بومی ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله ژنوتیپ
مقاله شبدر
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکو شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: پوریوسف میاندوآب محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده قورت تپه عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی میزان تحمل شبدر (Trifolium) به تنش خشکی، آزمایشی در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹، انجام پذیرفت. برای مقایسه آماری در مزرعه از طرح کرت های یکبار خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار استفاده شد. فاکتور اصلی را تیمار آبیاری در دو سطح نرمال و تنش و فاکتور فرعی را ۱۷ ژنوتیپ شبدر یک ساله تشکیل دادند. ژنوتیپ های شبدر در مزرعه از لحاظ صفاتی نظیر وزن گل آذین در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که عامل آبیاری بر صفت وزن هزار دانه، از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱ درصد و بر صفات وزن گل آذین در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه، در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود. عامل رقم بر کلیه صفات مورد بررسی، از لحاظ آماری در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. اثر متقابل دو فاکتور آبیاری در رقم، از نظر تعداد دانه در بوته، از لحاظ آماری در سطح احنمال ۵ درصد و بر صفات وزن گل آذین در بوته و عملکرد دانه، از لحاظ آماری، در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. ژنوتیپ شماره ۱۱، مربوط به T. Resupinatum، در هر دو تیمار آبیاری و تنش به ترتیب با (۱۶۴٫۱۱ و ۱۱۵٫۱۲ کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد دانه را دارا بود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان ژنوتیپ های شماره ۲ و ۱۱، مربوط بهT. Resupinatum ، را به عنوان ژنوتیپ های پر محصول در تنش خشکی معرفی کرد.