مقاله اثر تنش خشکی بر جوانه زنی گونه های Agropyron desertomom, Bromus tomentallus, Secale montanym که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۲ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر جوانه زنی گونه های Agropyron desertomom, Bromus tomentallus, Secale montanym
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی اتیلن گلیکول
مقاله جوانه زنی
مقاله تنش خشکی
مقاله آگروپیرون
مقاله بروموس و چاودار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداح سیده مهدخت
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگیان کاشانی ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی واکنش تنش خشکی ناشی از اثر پلی اتیلن گلیکول به جوانه زنی و چگونگی رشد و نمو گونه های Agropyron desertorom، Bromus tomentellus و Secale montanum، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه آزاد واحد شهرری در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. سطوح مختلف تنش خشکی با غلظت های متفاوت PEG (شاهد، ۲-، ۴-، ۸- و ۱۲- بار) بر نمونه های مورد آزمایش اعمال شد و از هر گونه دو ژنوتیپ انتخاب گردید. داده ها ثبت و صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه، نسبت S/R، شاخص بنیه بذر و وزن خشک گیاهچه آنالیز شدند.
نتایج آماری تفاوت معنی داری را بین گونه ها از نظر کلیه صفات نشان داد و بین ارقام، سطوح مختلف تیماری و اثر متقابل آن ها نیزاختلاف معنی داری در سطح ۱% بدست آمد. همچنین صفات مورد مطالعه در سه گونه با افزایش غلظت PEG کاهش یافت.