مقاله اثر تنش خشکی بر اجزاء عملکرد ارقام مختلف کنجد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکی بر اجزاء عملکرد ارقام مختلف کنجد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله ارقام کنجد
مقاله عملکرد
مقاله شاخص های فیزیولوژیک ارقام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوه فر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی نژاد سینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر اعمال تنش خشکی بر اجزای عملکرد، شاخص برداشت، بیوماس کل گیاه کنجد، آزمایشی در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در تابستان ۱۳۸۴ صورت گرفت. ۵ رقم داراب ۱۴، TS-3، یلووایت، پاناماو ورامین ۲۸۲۲ در قالب دو طرح بلوک های کامل تصادفی هر یک با سه تکرار، یکی از طرح ها در شرایط تنش و دیگری به عنوان شاهد در شرایط معمولی از لحاظ آبیاری مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد اعمال تنش بر اجزای عملکرد در سطح احتمال ۵% تاثیرگذار بوده، بطوریکه ارقامی که حساسیت بیشتری به تنش داشتند (پاناما، TS-3 و ورامین ۲۸۲۲) در این شرایط کاهش بیشتری در عملکرد نشان دادند، هر چند با مقایسه اجزای عملکرد ارقام مشاهده شد، برخی از صفات مانند طول کپسول در شرایط تنش و نیز شرایط معمولی آبیاری تفاوت معنی داری را نشان ندادند. بطور کلی بر اساس نتایج بدست آمده رقم داراب ۱۴ که از بیشترین ثبات عملکرد تولیدی در شرایط تنش برخوردار بود، ولی عملکرد کمتری را در شرایط مطلوب آبیاری نسبت به رقم TS-3 نشان داد. همچنین ارقام پاناما، ورامین ۲۸۲۲ و یلووایت نیز مولفه های لازم را جهت معرفی بعنوان یک واریته مناسب در شرایط تنش به خود اختصاص ندادند.