سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش حرارتی روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، آزمایشی در منطقه اصفهان به صورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید . در این آزمایش، پنج تاریخ کاشت بهاره بعنوان فاکتور اصلی، دو سطح نوری (نور کامل و سایه) بعنوان فاکتور فرعی و دو رقم گندم (بککراس روشن و پیشتاز) بعنوان فاکتور فرعی- فرعی مطالعه شدند. طول مراحل نموی (از کاشت تا سبز شدن، تا گرده افشانی و تا رسیدگی فیزیولوژیک ) و تعداد سنبله، وزن خشک سنبله و عملکرد دانه با تاخیر در کاشت بطور معنیداری کاهش یافتند. سایهاندازی سبب افزایش معنیدار طول مراحل نمو و تعداد سنبله، وزن خشک سنبله و عملکرد دانه گردید . ارقام تفاوت معنیداری از نظر این صفات نداشتند . بار حرارتی ناشی از تشعشع خورشیدی می تواند اثرات زیانبار دمای بالای هوا را تشد ید نموده و این شرایط باعث کاهش شدید عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گندم میگردد.