سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمد میرزاخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
مسعود گماریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش آبی مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید برصفات زراعی گلرنگ بهاره آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالبطرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با چهارت کرار اجرا شد دراین آزمایش تنش آبی به عنوان عامل اصلی در سه سطح I0 – آبیاری براساس نیاز آبی گیاه شاهد، I1 – آبیاری به میزان ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه ، I2 آبیاری به میزان ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرتهای اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت در سه سطح Z0 – عدم مصرف زئولیت شاهد ، Z1 – مصرف زئولیت به مقدار چهار تن درهکتار ، Z2 – مصرف زئولیت به مقدار هشت تن د رهکتار و مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح SA0 – عدم مصرف سالیسیلیک اسید و SA1 مصرف سالیسیلیک اسید محلول پاشی به عنوان عامل فرعی بصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد کهاثر سطوح مختلف تنش آبی برصفاتی مانند ارتفاع گیاه تعداد غوزه در بوته تعداد دانه در غوزه عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک غوزه هیا فرع یدر سطح احتمال یک درصد معنی دار بود.