سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ولی الله یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نورعلی ساجدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد میرزاخانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
محمد سیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی دور آبیاری و زئولیت بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در بهار سال ۱۳۸۹ در مزرعه مرادی واقع در ۵ کیلومتری جاده اراک – فراهان به اجرا گذاشته شد. تیمار های اعمال شده شامل دور آبیاری در سه سطح ۶ روز، ۸ روز و ۱۰ روز به عنوان عامل اصلی در کرت اصلی قرار گرفت و در کرت های فرعی تیمار کود دامی و زئولیت در چهار سطح شامل: شاهد ( عدم استفاده از کود دامی و زئولیت)، کود دامی ۲۰ تن + ۴ تن زئولیت، ۴۰ تن کود دامی و ۸ تن زئولیت . نتایج نشان داد که مصرف کود دامی و زئولیت بر صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. با افزایش دور آبیاری از ۶ روز به ۱۰ روز عملکرد۱۹/۷ درصد کاهش یافت. اثر اصلی کود و زئولیت نشان داد که بیشترین عملکرد غده معادل ۵۹/۸۸ تن در هکتار از تیمار ۲۰ تن کود دامی+ ۴تن زئولیت حاصل شد .