سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد میرزاخانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
مسعود گماریان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره، آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه ی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. دراین آزمایش تنش آبی به عنوان عامل اصلی در سه سطحI0= آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه (شاهد)،وI1= آبیاری به میزان ۸۵ درصد نیاز آبی گیاه I2= آبیاری به میزان ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت در سه سطحZ0= عدم مصرف زئولیت (شاهدZ1=مصرف زئولیت به مقدار چهار تن در هکتار، Z2= مصرف زئولیت به مقدار هشت تن در هکتار و مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطحSA0=عدم مصرف سالیسیلیک اسید وSA1=مصرف سالیسیلیک اسید ( محلول پاشی) به عنوان عوامل فرعی به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفاتی مانند ارتفاع گیاه، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین سطوح مختلف مصرف زئولیت نیز بر صفاتی چون، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی در سطح آماری یک درصد و صفت ارتفاع بوته در سطح پنج درصد معنی دار شد. مصرف سالیسیلیک اسید نیز بر صفاتی همچون تعداد دانه در غوزه و عملکرد دانه در سطح آماری یک درصد معنی دار بود