مقاله اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: اثر تنش آبی، مصرف زئولیت و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تنش آبی
مقاله زئولیت
مقاله سالیسیلیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گماریان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال ۱۳۸۹ به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش تنش آبی به عنوان عامل اصلی در سه سطح آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه (شاهد)، آبیاری به میزان ۸۵% نیاز آبی گیاه، آبیاری به میزان ۷۰% نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و مصرف مقادیر مختلف زئولیت در سه سطح عدم مصرف زئولیت (شاهد)، مصرف زئولیت به مقدار چهار تن در هکتار، مصرف زئولیت به مقدار هشت تن در هکتار و مصرف سالیسیلیک اسید در دو سطح عدم مصرف سالیسیلیک اسید و مصرف سالیسیلیک اسید به عنوان عوامل فرعی به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار داده شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش آبی بر صفاتی مانند ارتفاع گیاه، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین سطوح مختلف مصرف زئولیت نیز بر صفاتی چون، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی در سطح آماری یک درصد و صفت ارتفاع بوته در سطح پنج درصد معنی دار شد. مصرف سالیسیلیک اسید نیز بر صفاتی همچون تعداد دانه در غوزه و عملکرد دانه در سطح آماری یک درصد معنی دار بود. در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۹۵۴٫۷۵ و ۴۵۵٫۲۹ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار آبیاری بر اساس ۱۰۰ و ۷۰% نیاز آبی گیاه بود. همچنین در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۸۲۳٫۵۸ و ۵۸۹٫۳۳ کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار مصرف ۸ تن زئولیت و تیمار عدم مصرف زئولیت بود.