مقاله اثر تمرین ورزشی سرعتی بر پاسخ و سازگاری آنزیمی، متابولیتی و هورمونی مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر تمرین ورزشی سرعتی بر پاسخ و سازگاری آنزیمی، متابولیتی و هورمونی مردان سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون های هیپوفیزی
مقاله تیروکسین
مقاله تری یدوتیرونین
مقاله انسولین
مقاله کورتیزول
مقاله تستوسترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میردار شادمهر
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی کناری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روحی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اصول زیر بنایی در هر برنامه تمرینی شناخت منابع انرژی و درک پاسخ های هورمونی و متابولیکی است. هدف از تحقیق تعیین اثر تمرین سرعتی بر پاسخ هورمونی غدد درون ریز دوندگان مرد طی مراحل گوناگون فعالیت منتخب بود.
روش کار: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح سری های زمانی بود. نمونه آماری مطالعه ۱۰ تن از دوندگان دوهای سرعت عضو تیم دانشگاه مازندران بودند. جهت ارزیابی آزمودنی ها تست تمرین پیش رونده استاندارد با سرعت ۷٫۱ مایل در ساعت و شیب ۲٫۵ درجه اجرا گردید. سپس آزمودنی ها به مدت ۶ هفته پروتکل تمرینات سرعتی را اجرا کردند. شدت تمرین ۶۰ درصد ضربان قلب بیشینه بود.طی اجرای پروتکل مجموعا ۱۰ نمونه خونی گرفته شد.
نتایج: نتایج تحقیق بیانگر کاهش معنادار در ضربان قلب آزمودنی ها بود (p<0.05) در خصوص هورمون های آنابولیکی رشد و تستوسترون پس از تمرینات افزایش غیر معناداری مشاهده شد (P>0.05) منتها مقادیر T4 به طور معناداری حین و پس از آزمون افزایش یافته بود .(P<0.05) دو آنزیم لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفوکیناز طی وهله های مختلف تمرینی به طور معناداری افزایش یافته بود(P<0.05) منتها در قیاس با نتایج پیش آزمون، از مقادیر پس آزمون آنها کاسته شده بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد اجرای ۶ هفته تمرین سرعتی با پروتکل بیان شده و شدت همراه با آن، بتواند افزایش عملکرد ورزشی افراد را به واسطه تغییر در نیمرخ هورمونی و متابولیکی بهبود بخشد.