مقاله اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با امگا ۳ بر پاسخ های التهابی در بیماران دیابتی نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با امگا ۳ بر پاسخ های التهابی در بیماران دیابتی نوع دو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین ورزشی
مقاله التهاب
مقاله امگا ۳
مقاله دیابت نوع دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شوندی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور خالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف اسیدهای چرب امگا ۳ می تواند پاسخ التهابی را در بیماران دیابتی تغییر داده و که ممکن است مزایای تمرین ورزشی را زیاد نماید. هدف این مطالعه تعیین اثرات ۸ هفته تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با امگا ۳ بر شاخص های التهابی و نشانگان متابولیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، سی بیمار دیابتی (۴۸٫۵۸±۷٫۴ سال) به طور تصادفی به گروه های مصرف مکمل امگا ۳ (۲۰۰۰ میلی گرم/روز)، تمرین هوازی به همراه مصرف امگا ۳ و کنترل اختصاص داده شدند. برنامه تمرین هوازی ۶۰-۵۰ دقیقه در روز، سه روز در هفته و برای ۲ ماه بود. سطوح سرمی پروتئین واکنشی C، اینترلوکین ۱، فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا، ترکیب بدنی و شاخص های متابولیکی قبل و بعد از دوره تمرینی ارزیابی شد. تحلیل داده ها نشان داد که مکمل سازی با امگا ۳ همراه با تمرین هوازی منجر به بهبود بیشتر در شاخص های آدیپوسیتی (p=0.03)، کلسترول تام (P=0.03) و تری گلیسرید (P=0.03) می شود. مقایسه میانگین های سه گروه نشان داد که تفاوت معنی دار در اثرگذاری بر پروتئین واکنشی C (P=0.27)، اینترلوکین ۱ (P=0.12) و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (P=0.15) در نمونه آماری مورد بررسی وجود نداشت. این نتایج پیشنهاد نمود که تمرین هوازی و مکمل سازی با امگا ۳ می تواند اثرات مفیدی بر شاخص های متابولیکی در یک دوره دو ماهه داشته باشد. بر اساس نتایج این مطالعه مصرف روزانه امگا ۳ و تمرین هوازی برای افراد مبتلا به دیابت نوع دو پیشنهاد شد.