مقاله اثر تمرین هوازی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گلوکز در زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۶ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر تمرین هوازی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گلوکز در زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش
مقاله پرفشارخونی
مقاله یائسگی
مقاله فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
مقاله کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوری حدیثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: روش های تعدیل زندگی مانند فعالیت ورزشی می توانند با تقویت عملکرد اندوتلیال، از بروز بیماری های قلبی- عروقی در بیماران مبتلا به پرفشارخونی پیشگیری کنند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ۶ هفته تمرین هوازی بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گلوکز پلاسمایی در زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی صورت گرفت.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی ۲۰ زن یائسه مبتلا به پرفشارخونی مرحله یک (۵۵-۵۰ ساله) به صورت تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل ۶ هفته تمرین هوازی با شدت ۶۵-%۵۰ حداکثر ضربان قلب، ۶۰-۴۵ دقیقه در هر جلسه و ۳ جلسه در هفته بود. گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند. فشارخون و سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گلوکز پلاسمایی قبل و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، لوین و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: پس از ۶ هفته، میزان فشارخون سیستولی و دیاستولی در گروه تمرین کرده، کاهش معنی داری یافت
(p<0.001). به علاوه، ۶ هفته تمرین ورزشی با افزایش معنی دار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (p<0.002) و کاهش معنی دار میزان گلوکز همراه بود (p<0.001).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، تمرینات هوازی منظم با کاهش قند و فشارخون، همچنین افزایش فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در زنان یائسه مبتلا به پرفشارخونی همراه است.